Ανακοινώσεις

23 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση μετόχων σε ετήσια Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Με διακριτικό τίτλο
«ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ A.E.»
Ορισμός ημερομηνίας της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Με εισήγηση του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 - 31.12.2019 θα συγκληθεί την 31η Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00'π.μ. στην αίθουσα στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών οδός Αράτου 21 — Πάτρα με θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τον κλεισθέντα Ισολογισμό την 31-12-2019.
  2. Έγκριση του Ισολογισμού της Κατάστασης Αποτελεσμάτων από 01/01/2019 - 31/12/2019.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
  4. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. για την κλεισθείσα χρήση και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2020.
  5. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  6. Μεταφορά των ποσών των περιπτώσεων β' & γ' της παραγράφου 1 του Ν.2963/2001 από τον ένα λογαριασμό στον άλλον.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση βάσει του καταστατικού, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα στο γραφείο της εταιρείας πέντε -5- ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ορίζεται να λάβει χώρα, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης Α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 07η Αυγούστου ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα και αίθουσα.

Η αστική συγκοινωνία στην Πάτρα χωρίζεται σε δύο ζώνες, Α' και Β'. Τα όρια των ζωνών και οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις που δημοσιεύει. Απόφαση εν ισχύ αρ. Β-2498/19-11-2015 (ΦΕΚ Β' 2498/19-11-2015). Όλα τα εισιτήρια ισχύουν για μία μόνο διαδρομή. Εισιτήρια θα βρείτε στην έδρα της εταιρείας (Αγίου Ανδρέου 9, 08.00 - 14.00), στα εκδοτήρια και σε πολλά άλλα σημεία πώλησης, όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη πώλησης. Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας επιβαρυμένου εισιτηρίου και από τον οδηγό του λεωφορείου.