Ανακοινώσεις

10 Αυγούστου 2020

Πρόσκληση μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Με διακριτικό τίτλο
«ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ A.E.»
Ορισμός ημερομηνίας της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Με εισήγηση του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα συγκλιθεί την 18η Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00'π.μ. στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών οδός Αράτου 21 — Πάτρα με θέμα:
"Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Προσωπικού του Αστικού ΚΤΕΛ Πατρών Α.Ε."

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση βάσει του καταστατικού, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα στο γραφείο της εταιρείας πέντε -5- ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ορίζεται να λάβει χώρα, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης Α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25η Αυγούστου ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και αίθουσα.

Η αστική συγκοινωνία στην Πάτρα χωρίζεται σε δύο ζώνες, Α' και Β'. Τα όρια των ζωνών και οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις που δημοσιεύει. Απόφαση εν ισχύ αρ. Β-2498/19-11-2015 (ΦΕΚ Β' 2498/19-11-2015). Όλα τα εισιτήρια ισχύουν για μία μόνο διαδρομή. Εισιτήρια θα βρείτε στην έδρα της εταιρείας (Αγίου Ανδρέου 9, 08.00 - 14.00), στα εκδοτήρια και σε πολλά άλλα σημεία πώλησης, όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη πώλησης. Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας επιβαρυμένου εισιτηρίου και από τον οδηγό του λεωφορείου.